De la Pedagogie la Științele Educației

februarie 8, 2014 4 comentarii

Ştiinţele educaţiei se află într-o etapă a afirmării depline a statutului lor epistemologic şi metodologic. Acest statut este consolidat din a doua jumătate a secolului al XX-lea, când ştiinţele educaţiei intră în epoca postmodernităţii, determinată axiomatic şi metodologic de paradigma curriculumului, ca model de proiectare a educaţiei şi a instruirii.

Ne asumăm ideea abordării curriculare a educaţiei şi a instruirii în spiritul paradigmei curriculumului ca teorie fundamentală a pedagogiei postmoderne.

Aceasta provoacă reconstrucţia pedagogiei, în calitatea sa de ştiinţă fundamentală a educaţiei, prin delimitarea nucleului său epistemologic fundamental, în contextul societăţii postmoderne.

Modelul conduce la repoziţionarea ştiinţelor educaţiei în raport cu pedagogia şi delimitarea acestora de simplele aplicaţii ale altor ştiinţe la educaţiei, confundate cu ştiinţele (pedagogice) autentice ale educaţiei.

Proiectarea curriculară a educaţiei

ianuarie 20, 2013 14 comentarii

Abordarea curriculară a educației reprezintă o direcţie fundamentală de dezvoltare/evoluţie a educației determinată de cerințele epistemologice şi metodologice ale paradigmei curriculumului. Această paradigmă oferă o nouă modalitate de abordare a teoriei generale a educației.

Abordarea curriculară a educației poate sta la baza interpretării principalelor schimbări actuale de la nivelul sistemului şi al procesului de învățământ. Ea promovează o viziune globală și deschisă asupra educației.

Educația nu mai poate fi concepută/realizată exclusiv în contextul social şi pedagogic oferit de clasa de elevi în sens tradiţional. Ea trebuie să integreze contextul nonformal (ca valorificare a resurselor sale de formare) şi informal (ca determinări sociale, culturale, personale şi tehnologice ale societăţii postmoderne) într-un tot unitar complex cu efecte formative maxime.

Aceste schimbări conduc la crearea mediilor educaţionale extinse ce presupun convergenţa influenţelor educaţionale în direcția atingerii idealului educaţional al societăţii.

Definirea curriculumului

decembrie 10, 2012 13 comentarii

Termenul de curriculum provine din limba latină şi este consemnat pentru prima dată în documentele universitatilor din Leiden-Olanda (1582) şi Glasgow-Scoţia (1633). Prezintă următoarele condiţionări epistemologice şi axiologice:

 • Curriculum (sg.) – Curricula (pl.)
 • Substantiv – Curriculum (fugă, alergare, cursă, întrecere, car de luptă)
 • Verb – Currere (a alerga indiferent de context, continuu, în desfăşurare)
 • Curriculum – plan de învăţare
 • Currere – experienţa personală în context educaţional

Postmodernitatea curriculumului caracterizată de revoluţia iniţiată şi lansată de modelul lui Ralph W. Tyler, oferă abordări multiple asupra curriculumului (Soare E., 2012, p. 55). Putem ordona diversele concepţii prezente în această perioadă în două etape semnificative epistemologic şi metodologic: etapa elaborării şi aplicării în perspectiva educaţiei permanente (1950-1980) şi etapa multiplicării modelelor de la contestarea modelului raţional la revenirea asupra lui (1980-1990).

Anii 1980 aduc în discuţie curentul numit reconceptualism. Are loc o repoziţionare epistemică a conceptului de curriculum către evidenţierea rădăcinii sale infinitivale care conduce spre ideea de acţiune, indiferent de context. Reconceptualizarea curriculumului este legată de numele lui W. Pinar şi M. Grumet. Aceştia încearcă să demonstreze faptul că termenul de curriculum (înţeles de cele mai multe ori drept curs de studiu) provine din latinescul currere care însemna a alerga, continuu, în desfăşurare (curro – eu alerg).

Din această perspectivă, termenul de curriculum poate fi înlocuit cu cel de currere. Acesta nu interpretează etimologic latinescul curriculum drept o cursă ce trebuie străbătută ci, se concentrează asupra rădăcinii infinitivale pentru a accentua activitatea de alergare în sine.

Aşa cum evidenţiază S. Cristea (2006, 2010), în momentul definirii curriculumului, este necesară “delimitarea riguroasă a câmpului de referinţă a conceptului, plecând de la etimologia termenului şi de la originile sale reflectate în evoluţia sa istorică până la semnificaţiile pedagogice actuale”.

Acest lucru poate avea loc numai în urma înţelegerii necesităţii adoptării perspectivei reconstrucţiei în ştiinţele educaţiei care asigură refacerea permanentă a întregului (educaţia, instruirea, proiectarea educaţiei/instruirii) îmbogăţit ca urmare a integrării analizelor disparate în noua structură a sistemului de referinţă. O astfel de perspectivă conduce la evidenţierea paradigmei curriculumului ca model explicativ care unifică eforturile psihocentriste şi sociocentriste într-un cadru axiomatic cu puternic rol normativ, dar şi operator.

Astfel, conceptul fundamental de curriculum vizează atât semnificaţia sa generală de paradigmă a pedagogiei / educaţiei (centrarea pe finalităţi construite prin echilibrarea cerinţelor psihologice şi sociale) cât şi dimensiunea pragmatică de proiect pedagogic de un anumit tip, considerat superior, angajat la toate nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţământ.

Resurse bibliografice Evaluare

decembrie 10, 2012 1 comentariu
 1. Clipa O., Evaluarea în învăţământul universitar. Bucureşti: E.D.P., 2008.
 2. Cristea G. Pedagogie generală. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.
 3. Cristea S. Studii de pedagogie generală. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2009
 4. Cristea S., Fundamentele pedagogiei. Iaşi: Editura Polirom, 2010.
 5. Cristea, S., Dictionar de pedagogie, Chisinau, Ed. Litera, 2000
 6. Cucoş C., Teoria şi metodologia evaluării, Ed. Polirom, 2008.
 7. De Landsheere V., De Landsheere G., Definirea obiectivelor educaţiei, Traducere: Urma C., Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1979.
 8. Ionescu M., Radu, I. (coord.), Didactica modernă, ediţia a II-a, revizuită, Cluj-Napoca: Dacia, 2001.
 9. Iucu, R. Instruirea scolara. Perspective teoretice si aplicative, Polirom, 2001.
 10. Păun, E., Potolea, D., (coord.), Pedagogie: fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. Iaşi: Polirom, 2002.
 11. Pavelcu V., Principii de docimologie. Bucureşti: E.D.P., 1968.
 12. Potolea D., Neacşu I., Iucu R., Pânişoară I., (coord.) Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul didactic II. Iaşi: Polirom, 2008.
 13. Radu, I. T.,  Evaluarea în procesul didactic. Ediţia a IV-a, Bucureşti: E.D.P., 2008
 14. Radu, I. T.,  Ezechil, L., Didactica. Teoria instruirii, Pitesti: Editura Paralela 45, 2007.
 15. Radu I. T., Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului. EDP Bucureşti, 1981.
 16. Scriven M., the Methodology of Evaluation. În R. Tyler, R. Gagne, M. Scriven, perspectives of curriculum evaluation, A.E.R.A. Monograph Series on Curriculum Evaluation, nr. 1, Chicago, Rand McNally, 1967.
 17. Seidel, S., Walters, J., Kirby, E., Olff, N., Powell, K., Scripp, L., & Veenema, S., Portfolio practices: Thinking through the assessment of student work. Washington, DC: National Education Association, 1997.
 18. Trif V., De la evaluare la curriculum. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.
 19. *** National Research Council. National science education standards. Washington, DC: NationalAcademy Press, 1996.
 20. Soare E., Pedagogie postmoderna. Concepte fundamentale. E.D.P. Bucuresti, 2013.
 21. Stoica A., Reforma evaluării în învăţământ. Ed. Sigma, Bucureşti, 2000.
 22. Hanne Foss Hansen, Choosing Evaluation Models: A Discussion on Evaluation Design. in Evaluation 2005 11: 447

Referinţe bibliografice Curriculum

martie 17, 2012 1 comentariu

Recomandări bibliografice pentru Teoria  Curriculumului:

Bauman Z., Etica postmodernă. Timişoare: Ed. Amarcord, 2000.

Bocoş M.; Jucan, D., Fundametele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului. Repere si instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Piteşti: Paralela 45, 2008.

Connor S., Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane. Bucureşti: Ed. Meridiane, 1999.

Creţu C., Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei – curs. Iaşi: Ed. Universităţii Al. I. Cuza, 2000.

Cristea S. (coord.), Curriculum pedagogic. Vol. I. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2006.

Cristea S., Fundamentele pedagogiei. Iaşi: Polirom, 2010.

Lyon D., Postmodernitatea. Bucureşti: Ed. Dy Style, 1998

Negreţ-Dobridor, I., Teoria generală a curriculumului educaţional. Iaşi: Polirom, 2008.

Niculescu R. M., Curriculum între continuitate şi provocare. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2010.

Pinar F. W., et all. Understanding Curriculum. An introduction to the study of historical and contemporary currriculum discourses. New York: Peter Lang, 2004.

Soare E., Evolutii ale paradigmei curriculumului in societatea postmoderna. Bucuresti: E.D.P., 2012.

Trif V., De la evaluare la curriculum. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.

Tyler W. R., Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: London, 1949.

Categories: Curriculum, Mentprof

Noi tendinţe în proiectarea şi dezvoltarea curriculară

februarie 29, 2012 49 comentarii

Tematica orientativă a cursului

Abordarea curriculară a educaţiei. Conceptul de curriculum.Grile pedagogice de interpretare şi explicare a curriculumului. Viziunea tradiţională asupra curriculumului. Postmodernitate şi curriculum. Evoluţii ale curriculumului.Modele structurale de proiectare curriculară.Concepte asociate paradigmei curriculumului

Categories: Curriculum, Mentprof

Practici inovative în evaluarea rezultatelor şcolare ale elevilor

octombrie 23, 2011 38 comentarii

tematică orientativă

Importanța / necesitatea / justificarea activităţii de evaluare. Integrarea evaluării in structura sistemului și procesului de învățământ. Caracteristici (note definitorii) ale activității de evaluare. Funcțiile de bază ale evaluării. Structura acţiunii de evaluare. Tipurile/Strategiile de evaluare. Evaluarea randamentului şcolar. Practici tradiţionale în evaluare. Distorsiuni în evaluarea didactică. Practici alternative/noi în evaluare. Proiectarea situatiilor/instrumentelor/probelor de evaluare. Educarea capacităţii de autoevaluare a elevilor.

Categories: Evaluare, Mentprof
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers